top of page
IMG_7286.jpeg
G44: Obraz
G44 na Mazowszu
G44 na Mazowszu
17 sie 2023, 18:00 – 20 sie 2023, 10:00
Krzyczki Szumne,
Krzyczki Szumne 44, 05-190, Polska
G44: Event

PROGRAM

Zlot miłośników Mercedesa G 

17.08.2023 czwartek


18.00-21.00 rejestracja uczestników. Hotel „Nosselia” Krzyczki Szumne 44, 05-190 Nasielsk www.nosselia.pl 


18.08.2023 piątek

8.00-10.00 rejestracja uczestników – hotel Nosselia

10.30 Odprawa uczestników, sesja fotograficzna  

11.00 wyjazd na trasę w kolumnie lub wg roadbook, zwiedzanie, próby terenowe.

13.30-14.30 Posiłek na trasie

14.30-18.00 powrót do bazy trasą turystyczną

18.30-19.30 Zajęcia edukacyjne na bazie, prezentacje, pokazy

20.00- wspólna kolacja


19.08.2023 sobota

10.00 - 10.30 odprawa 

10.30 wyjazd na trasy, próby terenowe.

14.00-15.00 posiłek na trasie 

15.00-17.00 atrakcje lokalne, dalsza część trasy

17.30-19.00 przyjmowanie kart drogowych, zajęcia na terenie bazy, gry, próby sprawnościowe 

20.00 kolacja, podziękowania, rozdanie nagród


20.08.2023 niedziela


8.00 -10.00 Śniadanie wyjazd uczestników. Zakończenie

Organizator: Mercedes4x4.pl

Rafał Śnieżek

tel.605 516516

e-mail: biuro@mercedes4x4.pl

G44: Tekst

OPŁATY

mBank

13 1140 2004 0000 3802 8340 5898

Mercedes4x4.pl Rafał Śnieżek ul.Ćmielowska 15a/15, 03-127 Warszawa


Kwoty do wpłat na konto do 30.07.2023: osoba dorosła 700 zł brutto,

dziecko do 12 lat 350 zł za osobę.


Od 1.07.2023 800 zł/osobę dorosłą, 

400 zł/dziecko do 12 roku.


W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nr rejestracyjny zgłoszonego pojazdu.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie „G44” jest potwierdzona wpłata na konto.

G44: Tekst

REGULAMIN

Pkt 1

Organizatorem Zlotu Miłośników Mercedesa klasy G zwanego dalej G44, który odbędzie się w dniach 17-20.08.2023  roku w miejscowości Krzyczki Szumne 44  k.Nasielska jest: Mercedes4x4.pl Rafał Śnieżek z siedzibą w Warszawie, ul.Ćmielowska 15a/15, reprezentowana przez Rafał Śnieżek.

PKT 2

Zlot odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter turystyczno-integracyjny z elementami zadaniowymi.

Pkt 3

W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane przez organizatora, tzn. otrzymały identyfikator oraz naklejki imprezy, zapoznały się z niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie a także dokonały stosownej wpłaty na koszty organizacyjne.

Pkt 4

Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wymagają zatem posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach oznaczonych przez organizatora zlotu.

Pkt 5

Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników ruchu.

Pkt 6

Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w zlocie.

Pkt 7

Każdy z uczestników ma prawo otrzymać stosowne notatki nawigacyjne opisujące trasę (roadbook, mapa), lub tzw. Ślad w formie elektronicznej w celu pokonania wyznaczonych tras. Uczestnik imprezy zobowiązuje się trzymania trasy opisanej w roadbook’u lub śladu. 

Pkt 8

Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń organizatorów podczas przejazdów w kolumnach za przewodnikiem, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

Pkt 9

Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

Pkt 10

Niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem podczas zlotu przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby nieuprawnione.

Pkt 11

W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom 4 posiłki tj. posiłek w porze obiadowej (piątek i sobota) oraz kolacji (piątek i sobota). Identyfikatory, koszulkę zlotową, naklejki. Wyznacza i opłaca stosowne pozwolenia, zlecenia wykonania tras. Opłaca koszty organizacyjne tj. reklamę, rejestrację foto-video oraz gadżety dla uczestników, wydruki. Inne koszty związane z organizacją imprezy.

Pkt 12

Wszyscy uczestnicy „G44” są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia lub zaznaczenia odpowiedniej rubryki w aplikacji.

Mercedes4x4.pl Rafał Śnieżek z siedziba w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15a/15, jako administrator danych osobowych informuje Państwa, iż podane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania naszej usługi oraz wystawienia dokumentu kasowego i będą przetwarzane zgodnie z przepisami chroniącymi prywatność klientów, w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).


Oświadczenie

 Jako uczestnik wydarzenia „Zlot Miłośników Mercedesa Klasy G” wyrażam zgodę na utrwalanie, kopiowanie i udostępnianie w celach dokumentowania oraz promowania wydarzenia wymienionego wyżej na nośnikach cyfrowych (tj. telefon, aparat, fotograficzny, kamera wideo) mojej osoby i twarzy oraz głosu.

Wyrażam zgodę na publikowanie nagranych wywiadów oraz cytowanie moich wypowiedzi.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i biorę udział w Zlocie Miłośników klasy G- G44 w Krzyczkach Szumnych 44 na własną odpowiedzialność.

Otrzymałem zestaw uczestnika (nr startowy, identyfikator, koszulkę,).


Data…………………………………………  Krzyczki Szumne                                 
Imię……………………………………………….. nazwisko..............................................................                            

                                                        Czytelny podpis……………………………………….

G44: Tekst
bottom of page